VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE "ÚČETNÍ MO ČB 1"

12.04.2021 14:22

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace České Budějovice 1

se sídlem Trocnovská 490/4, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice,

IČO: 00476056,

vedená u Městského soudu v Praze pod Sp.zn. L 42823 (dále jen „ČRS MOČB 1“)

(dále jen „ČRS MO ČB 1“, „zaměstnavatel“ nebo „vyhlašovatel“)

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice

„účetní MO ČB 1“

Jedná se o chráněné pracovní místo ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti na základě dohody s Úřadem práce ČR pro osoby se zdravotním postižením.

1. Pracoviště (místo práce)

ČRS MO ČB 1, České Budějovice, Trocnovská 490/4 

2. Náplň práce :

- sestavení návrhu ročního rozpočtu spolku,

- vedení účetnictví spolku (spolek je plátcem DPH),

- sestavení účetní závěrky pro členskou schůzi spolku,

- včasné a úplné podání daňových přiznání a dalších ekonomických a statistických výkazů či hlášení příslušným úřadům a institucím,

- účetní jako „pověřená osoba“ za spolek připravuje a předává ÚP podklady z titulu uzavřené dohody s úřadem práce o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (čtvrtletně),

- zajištění inventarizace majetku spolku (ročně),

- odpovědnost za včasnou úhradu došlých faktur a včasné vystavení vlastních faktur,

- příprava podkladů pro vymáhání splatných pohledávek (ve spolupráci s právníkem spolku),

- archivace a skartace písemností podle skartačního řádu ČRS (ročně),

- provádění pokladních operací, odpovědnost za správnost a úplnost pokladních dokladů,

- vedení pokladní knihy, evidence cenin (členských známek, povolenek k lovu ryb JČÚS)

- odpovědnost za dodržování stanoveného pokladního limitu, odvody a výběry hotovosti dle směrnice spolku,

- příprava měsíčních reportů o stavu hospodaření spolku pro výbor a statutární orgány spolku,

- zastupitelnost funkce „administrativní pracovník Kanceláře MO ČB 1“

3. Požadavky zaměstnavatele na uchazeče :

a) Vzdělání : střední všeobecné, střední odborné s maturitou

b) Praxe v oboru účetnictví je podmínkou

c) Specifické znalosti a dovednosti :

Práce na PC (MS Office – Word, Excel, power point, el. pošta. internetové bankovnictví, účetní programy)

d) Předložení dokladů prokazujících, že je uchazeč o zaměstnání osobou se zdravotním postižením ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb.

e) Trestní bezúhonnost 

1. Pracovní doba : 

poloviční úvazek, tj. 50% ročního fondu pracovní doby

2. Zkušební doba :

 3 měsíce

3. Mzda :

a) Základní nároková : 9.000- Kč/měs.

b) Nenároková : 15% prémie/měs. (po schválení výborem MO je vyplácena čtvrtletně) 

4. Den nástupu do práce : 

ihned (dle dohody) 

5. Druh pracovního poměru : 

na dobu neurčitou,

6. Podmínky výběrového řízení :

a) Přihlášku do výběrového řízení formou motivačního dopisu s přiloženým životopisem, kopií dokladů prokazujících, že je uchazeč o zaměstnání osobou se zdravotním postižením ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., čestným prohlášením o trestní bezúhonnosti a případnou referencí na uchazeče od posledního zaměstnavatele (pozn. reference je nepovinná, pro vyhlašovatele je však brána ve výběrovém řízení jako výhoda) může uchazeč doručit vyhlašovateli výběrového řízení v listinné formě osobně (v úředních hodinách – viz www.rybaricb.cz) nebo poštou na adresu jeho sídla, v elektronické formě na adresu info@rybaricb.cz. Přihláška musí obsahovat i kontaktní údaje uchazeče (telefon, ev. e-mail.)

b) Termín pro podání přihlášek : do 16,00 hod. dne 3.5.2021 2 c) Z došlých přihlášek budou vybráni nejméně tři nejvhodnější uchazeči, kteří budou pozváni na výběrový pohovor, který se uskuteční dne 14.5.2021 od 15,00 hod. v sídle zaměstnavatele.

d) Neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni o této skutečnosti i bez uvedení důvodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10.5.2021.

e) Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, případně toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Oznámení o zrušení výběrového řízení bude umístěno na internetových stránkách vyhlašovatele.

Ing. Marek Erhart, předseda spolku

Luděk Šváb, jednatel spolku

V Českých Budějovicích 9.4.2021