Povolenky na revíry U Hada a Vráto již v prodeji

16.04.2015 10:20

Byl spuštěn prodej povolenek na revíry U Hada a Vráto. Lov je zde povolen od 1.5.2015 do 31.12.2015.

ceny povolenek:

  • Vráto roční dospělí 400,- Kč
  • Vráto roční děti 200,- Kč
  • U Hada roční dospělí 400,- Kč
  • U Hada roční děti 200,- Kč
  • Sdružená povolenka pro rybníky Vráto a U Hada roční 700,- Kč

PRAVIDLA LOVU UDICÍ

NA NÁDRŽÍCH

U Hada a Dolní nádrž v k. ú. Vráto

2015

1. DOBA LOVU

a) sportovní rybolov je povolen od 1.5. do 31.12. osobám, které se prokáží povolenkou MO-1 České Budějovice pro uvedenou nádrž platným rybářským lístkem a průkazem totožnosti (OP, pas)

b) denní doby lovu v měsících

·         duben, září a říjen…………………………………….……     500 - 2100 hodin

·         květen až srpen……………………………………….…….     400 - 2400 hodin

·         listopad až březen………………………………...……….    700 - 1800 hodin

c) Při příchodu k vodě, před započetím lovu musí lovící zapsat datum docházky nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích. Každý lovící musí být po setmění viditelně označen světlem.

2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

a) chytat je povoleno na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky, krmítko je povoleno

b) Od 16.6. je povolen lov na rybičku, na položenou nebo na přívlači. Rovněž je povolen lov nástražných rybiček čeřenem 1x1 metr. 

Doby hájení vyjmenovaných druhů ryb:

·         Candát, štika, bolen a sumec …………….………….od 1.1. do 15.6. včetně

·         Úhoř………………………………………………………......od 1.9. do 30.11. včetně

Je zejména zakázáno:

-     používat na nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů včetně jejich vývojových stádií

-     používání samoseků

-     řezat vidličky z rostoucích porostů

-     lov ryb z loděk a jiných plavidel, brodění, zanášení a zavážení nástrah

-     lov ryb z ledu na dírkách

-     jakékoliv vyhrazování míst k rybolovu

-     používání jako nástrahu ryby, které nedosahují nejmenší stanovené lovné míry nebo jsou celoročně hájené a ryb lososovitých

-     mít při lovu přívlačí nastraženou nebo připravenou jinou udici

Povinné náčiní:

-     rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (peán, obústek, pinzeta), míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák

-     pokud lovící přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy a nesmí přechovávat více ryb, než je denní limit

-     usmrcené ryby musí být přechovávány v nezměněném stavu zejména kvůli zjištění délky

3. MÍRA, POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ

V jednom dnu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 1ks ušlechtilé ryby*.

Výše uvedené omezení se nevztahuje na cejna velkého a karase stříbřitého.

Při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby*, je lovící povinen ihned zapsat tuto skutečnost (nesmazatelným  způsobem) do přehledu o úlovcích s uvedením druhu a délky ryby v cm a je povinen ukončit denní lov.

Povolené množství ponechaných ryb na jednu roční povolenku je 10 ks ušlechtilých ryb* celkem

Při ponechání si 10tého kusu ušlechtilé ryby* končí platnost sezonní povolenky.

Rybář si může zakoupit novou povolenku.

 

Nejmenší lovné míry ušlechtilých ryb*:

candát obecný

45 cm

Amur

60 cm

sumec velký

90 cm

kapr obecný

42 cm

úhoř říční

50 cm

štika obecná

55 cm

lín obecný

20 cm

tolstolobik

60 cm

bolen dravý

45 cm

Kapr nad 65 cm se vrací vodě !

 Žádáme rybáře, kteří takovou rybu uloví, aby ji uvedli do přehledu o úlovcích s poznámkou „vrácen“

 

*Ušlechtilé ryby ve smyslu tohoto řádu jsou:

 kapr, candát, amur, lín, úhoř, tolstolobik, sumec, štika, bolen.

4. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

     Při lovu na položenou nebo plavanou je nutné, aby lovící

dodrželi vzdálenost mezi sebou alespoň 3 m, při lovu přívlačí 15 m, pokud se nedohodnou jinak. Lovící ručí za škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti vodního díla nebo na březích a zařízeních. Pře zahájením a po ukončení chytání je lovící povinen zajistit odklizení odpadků v místě stanoviště. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru rybníka. Dále je zakázáno stanování a rozdělávání ohně na březích rybníka. Je zakázáno parkování vozidel na travnatých plochách v okolí rybníků mimo veřejné komunikace.

5. KONTROLA A DOZOR

     Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž, dále orgány veřejného pořádku a funkcionáři výboru MO 1, kteří se prokáží průkazem funkcionáře, těmto je lovící povinen umožnit kontrolu dokladů potřebných k rybolovu, rybářské nářadí, náčiní a úlovků. Pokud se lovící dopustil přestupku proti zákonným ustanovením nebo těmto pravidlům pro lov, jakkoli pozměnil nebo zapůjčil povolenku, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům, ponechal nastraženou udici bez dozoru, porušil rybářský řád, jsou tyto orgány oprávněny povolenku ihned odebrat.

V případě zjištění nezapsání ponechané ušlechtilé ryby do přehledu o úlovcích bude povolenka kontrolním orgánem ihned odebrána bez náhrady a bez možnosti dalšího rybolovu!

 6. POVOLENKY K LOVU je možno zakoupit v těchto místech:

Kancelář MO 1 České Budějovice, Trocnovská 490.

                    Telefon: 387 425 967

7. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

     Je zakázáno lovit ryby ve vzdálenosti minimálně 50 m od rozmrazovacího zařízení. Dále je zakázán lov v místech označených tabulemi „Zákaz rybolovu“.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky musí být tato odevzdána v kanceláři, v případě neodevzdání bude účtována pokuta 50 Kč.