Rybářský řád Hliník 2015

PRAVIDLA LOVU UDICÍ NA NÁDRŽÍCH – ČERTÍK a HLINÍK - 2015

1. DOBA LOVU

a) sportovní rybolov je povolen od 1.1. do 31.12. osobám, které se prokáží povolenkou MO-1 České Budějovice pro uvedenou nádrž platným rybářským lístkem a průkazem totožnosti (OP, pas)

b) denní doby lovu v měsících

  • duben, září a říjen…………………………………….……     500 - 2100 hodin
  • květen až srpen……………………………………….…….     400 - 2400 hodin
  • listopad až březen………………………………...………..     700 - 1800 hodin

v červenci a srpnu je povolen víkendový lov nonstop od pátku 400 do neděle 2400 hodin.

Každý den musí být zapsán v přehledu o úlovcích. Neplatí pro jednodenní povolenky!!!

c) Při příchodu k vodě, před započetím lovu musí lovící zapsat datum docházky nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích. Každý lovící musí být po setmění viditelně označen světlem.

2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

a) chytat je povoleno na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky, krmítko je povoleno

b) Od 16.6. je povolen lov na mrtvou rybičku, na položenou nebo na přívlači. Rovněž je povolen lov nástražných rybiček čeřenem 1x1 metr. Na revíru Hliník je povolen lov na živou rybičku a celoročně zakázán rybolov v úseku oplocení soukromého pozemku (označeno tabulemi).

Doby hájení vyjmenovaných druhů ryb:

                    Candát, štika, bolen a sumec ……………………………….od 1.1. do 15.6. včetně

                    Úhoř………………………………………………………...od 1.9. do 30.11. včetně

Je zejména zakázáno:

-     používat na nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů včetně jejich vývojových stádií

-     vnadění (pouze na rybníku Čertík)

-     používání samoseků

-     řezat vidličky z rostoucích porostů

-     lov ryb z loděk a jiných plavidel, brodění, zanášení a zavážení nástrah

-     lov ryb z ledu na dírkách

-     jakékoliv vyhrazování míst k rybolovu

-     používání jako nástrahu ryby, které nedosahují nejmenší stanovené lovné míry nebo jsou celoročně hájené a ryb lososovitých

-     zajíždění motorovými vozidly na břehy rybníka a parkování po obou stranách hráze

-     mít při lovu přívlačí nastraženou nebo připravenou jinou udici

Povinné náčiní:

-     rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (peán, obústek, pinzeta), míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák

-     pokud lovící přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy a nesmí přechovávat více ryb, než je denní limit

-     usmrcené ryby musí být přechovávány v nezměněném stavu zejména kvůli zjištění délky

3. MÍRA, POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ

V jednom dnu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 1ks ušlechtilé ryby*.

Výše uvedené omezení se nevztahuje na cejna velkého a karase stříbřitého.

Při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby*, je lovící povinen ihned zapsat tuto skutečnost (nesmazatelným  způsobem) do přehledu o úlovcích s uvedením druhu a délky ryby v cm a je povinen ukončit denní lov.

Povolené množství ponechaných ryb :

a) týdenní povolenka………………………………………………..     4 ks ušlechtilé ryby*

b) měsíční povolenka……………………………………………….    10 ks ušlechtilých ryb* celkem

c) sezónní povolenka  (leden – prosinec) …………………………... 20 ks ušlechtilých ryb* celkem

 

Při ponechání si 20tého kusu ušlechtilé ryby* končí platnost sezonní povolenky.

Rybář si může zakoupit novou povolenku.

 

Nejmenší lovné míry ušlechtilých ryb*:

candát obecný

45 cm

amur

60 cm

sumec velký

90 cm

kapr obecný

42 cm

úhoř říční

50 cm

štika obecná

55 cm

lín obecný

20 cm

tolstolobik

60 cm

bolen dravý

45 cm

Kapr nad 65 cm se vrací vodě !

 Žádáme rybáře, kteří takovou rybu uloví aby ji uvedli do přehledu o úlovcích s poznámkou „vrácen“

 

*Ušlechtilé ryby ve smyslu tohoto řádu jsou:

 kapr, candát, amur, lín, úhoř, tolstolobik, sumec, štika, bolen.

 

4. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

     Při lovu na položenou nebo plavanou je nutné, aby lovící

dodrželi vzdálenost mezi sebou alespoň 3 m, při lovu přívlačí 15 m, pokud se nedohodnou jinak. Lovící ručí za škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti vodního díla nebo na březích a zařízeních. Pře zahájením a po ukončení chytání je lovící povinen zajistit odklizení odpadků v místě stanoviště. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru rybníka. Dále je zakázáno stanování a rozdělávání ohně na březích rybníka. Je zakázáno parkování vozidel na travnatých plochách v okolí rybníků mimo veřejné komunikace.

5. KONTROLA A DOZOR

     Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž, dále orgány veřejného pořádku a funkcionáři výboru MO 1, kteří se prokáží průkazem funkcionáře, těmto je lovící povinen umožnit kontrolu dokladů potřebných k rybolovu, rybářské nářadí, náčiní a úlovků. Pokud se lovící dopustil přestupku proti zákonným ustanovením nebo těmto pravidlům pro lov, jakkoli pozměnil nebo zapůjčil povolenku, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům, ponechal nastraženou udici bez dozoru, porušil rybářský řád, jsou tyto orgány oprávněny povolenku ihned odebrat.

V případě zjištění nezapsání ponechané ušlechtilé ryby do přehledu o úlovcích bude povolenka kontrolním orgánem ihned odebrána bez náhrady a bez možnosti dalšího rybolovu!

 

 6. POVOLENKY K LOVU je možno zakoupit v těchto místech:

Kancelář MO 1 České Budějovice, Trocnovská 490.

                    Telefon: 387 425 967

Pondělí

1000 - 1600

Pouze leden a únor

Úterý

1000 - 1600

Pouze listopad – květen

Středa

1000 - 1600

Celoročně

Čtvrtek

1000 - 1700

Celoročně

Pátek

1000 - 1500

Pouze prosinec – duben

Zpracovna ryb Nemanice – pan Koubek

                    Telefon: 387 220 682

7. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

     Je zakázáno lovit ryby ve vzdálenosti minimálně 50 m od rozmrazovacího zařízení. Dále je zakázán lov v místech označených tabulemi „Zákaz rybolovu“.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky musí být tato odevzdána v kanceláři, v případě neodevzdání bude účtována pokuta 50 Kč.

                  

                    MO 1 České Budějovice

                    Trocnovská 490

                    Telefon: 387 425 967

                    e-mail: crs.luxova@tiscali.cz

                    www.rybaricb.cz